Ginklų lobis Ruponionių kapinyne (foto E. Jovaiša, 1980).

1980 metais PR, ŠR ir ŠV dalyse buvo ištirti 7 plotai arba 286,5 kvadratiniai metrai. Rasti septyni nesudeginti mirusiųjų kapai ir ginklų lobis (jis ataskaitoje minimas kaip 8 kapas). Kapai įrengti skirtingu laiku: pirmajame plote rastąjį pirmą kapą reikia datuoti XIX amžiumi. Kapus 4 (plotas III), 5 (plotas III), 6 (plotas III) ir 7 kapus (plotas VI) iki šiol datavau VI amžiumi. Tam buvo priežasčių – šeštame plote, atsitiktinai, buvo rasti segės likučiai. Ji lankinė su ilga kojele ir su pusrutulio formos buoželėmis įvijos galuose. Tai būdingas VI amžiaus meistrų dirbinys. Kai prie kapų buvo rasta tik labai blogai išlikusių ir sunkiai datuojamų iečių plunksnų, kirvio, diržo sagčių, žiedų, gintaro karolių datavimas piršosi savaime. Tačiau dabar, rengiant medžiagą ir regint radinių visumą, žvilgsnis krito į vėlesniais, 1981 metais, Šaukėnuose, 19 kario kape, rastą žalvarinę sagtį. Ja buvo susegama odinė, žalvariniais raštais ir pakabučiu dabinta, perpetė. Šis kapas datuojamas 220 – 300 metais po Kristaus, o minėtoji žalvarinė diržo sagtis yra visiškai tokia pati, kaip ir Ruponionių ketvirtame kape rastoji. Tai akivaizdžiai matyti šalia esančioje iliustracijoje. Taigi, visai galimas dalykas, kad 4, 5, 6 ir 7 kapus reikėtu skirti III amžiui. Dar viena detalė: 7 kapo ieties plunksna labiau skirtina tam pačiam III amžiui, nes jos formą (rombo pavidalo su iškyla per vidurį) labiau vertino kaip tik senojo geležies amžiaus žmonės Palaidojimo datos negalime nustatyti 2 (plotas II) ir 3 (plotas III) kapams. Išsiskyrė jie palaidojimo poza: Antrojo kapo poza priminė vadinamąją „miego“, o trečiame kape palaidotas žmogus apskritai palaidotas ant pilvo ir pariestomis kojomis. Tokios pozas, kiek aš esu matęs, ypač „miego“ labai būdingos virvelininkų kapas. Tad prašiau Rimutės Rimantienės ir Gintauto Česnio pagalbos. Jie nustatė, kad šie kapai tikrai negali priklausyti neolitui, ir taip liko šie kapai be palaidojimo datos.

Atskira tema – radinys septintajame plote. Ataskaitoje jis minimas aštuntuoju kapu, tačiau, kaip vėliau įsitikinau, tai yra vėlyvojo geležies amžiaus ginklų lobis. Jis toks retas mūsų archeologijos medžiagoje, kad verta apie jį plačiau kalbėti. Lobių, kaip žinia, yra įvairiausių – monetų, papuošalų ir tokių, kuriuose yra ir papuošalų, ir ginklų. Matyt žymiausi ginklų ir papuošalų lobiai yra rasti Skuodo rajone esančiame Šliktinės (Mikytų) kaime. Tačiau tik Ruponionyse rastas lobis yra iki šiol vienintelis, kuriame buvo paslėpti vien tik ginklai.

Ruponionių kapinyne ištirti plotai ir kapai. E. Jovaiša, 2011.

Literatūra apie šį rytiniame Rytų Baltijos aplinkoje unikalų lobį yra negausi. Pirmoji informacija apie šį radinį paskelbta leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1980–1981 metais“ (1). Jo įvertinimo nėra Vytauto Kazakevičiaus ir kitų archeologų darbuose, skirtuose geležies amžiaus aisčių ginkluotei. 2007 metais Mykolas Michelbertas leidinyje „Lietuvos lobiai“ paskelbė plačią archeologinių lobių studiją (2). Joje jis aprašė Ruponionių lobio sudėtį ir jį savaip – X–XIII amžiais – datavo ir interpretavo. Jo manymu tai galėjo būti netoli kapinių įrengtas ginklų sandėlis.

Lobį sudarė 53 ginklams skiriami geležiniai dirbiniai: 27 žeberklinio tipo įtveriamosios ietys (8 su viena užbarzda ir tordiruotu liemeniu; 14 su viena užbarzda ir lygiu liemeniu; 5 su dvejomis užbarzdomis ir lygiu liemeniu), 8 ištęsto trikampio formos įmovinės ietys, 10 lauro lapo pavidalo įmovinių iečių, 5 juostinės įmovinės ietys (3 iš jų su lygaus paviršiaus įmovomis ir 2 iš jų su rantyto paviršiaus įmovomis), 2 kalavijai (vienas iš jų su skersiniu) ir 1 peilis.

Nusakyti tikslų lobio/sandėlio laiką nelengva. Atskiri ginklų tipai ir formos buvo naudojamos ganėtinai ilgą istorinį laiką. Kai greta nėra gerai datuojamų papuošalų, tai padaryti dar sunkiau. Tad lobio datavimas X–XII amžiumi (E. Jovaiša, 1982) ir X–XIII amžiumi (M. Michelbertas, 2007) yra visai tikroviškas. Vytautas Kazakevičius savo veikale „Geležies amžiaus baltų ginkluotė“ (6) teigia, jog įtveriamos ietys su užbarzdomis yra retos baltų areale. Jos plačiau žinomos latgalių ir sėlių gentyse, o įtveriamųjų iečių kilmės šaknų ieško finougrų ginkluotės tradicijoje. Deja, iš autorius akiračio iškrito Ruponionių ir 1983 metais baigto tyrinėti Pavirvytės kapinyno medžiaga. Žiemgališko Pavirvytės kapinyno degintinius kapus tyrinėtojos Ilona Vaškevičiūtė ir Adelė Cholodinskienė skiria kuršiams. Jų kapuose rasta įtveriamųjų iečių su užbarzdomis. Ietis lydintis 27 ir 65 kapų inventorius leidžia Ruponionių lobį datuoti tiksliau, – XI–XIII amžiais.

Žalvarinės diržų sagtys (kairėje iš Šaukėnų 19 kapo, dešinėje iš Ruponionių 4 kapo). V. Abramausko nuotrauka. E. Jovaiša, 2019.

  1. Michelbertas tiksliai užčiuopė kapinyno šventumo reikšmę pasirenkant vietą „ginklų sandėliui“. Visuotinai yra žinomas ir praktikuojamas kapinyno neliečiamumas. Ruponionyse buvo ištirti įvairių laikotarpių kapai. Čia nuolat, bent jau nuo V–VI amžiaus, gyveno žmonių bendruomenės. Tikėtina, jog vėlesniojo laikotarpio kapinyno vieta ir buvo pasirinkta kaip teikianti didžiausią galimybę, jog paslėpti ginklai nebus paliesti. Negaliu sutikti su „ginklų sandėlio“ prasmės pritaikymu šiam lobiui. Sandėlys, kaip sakoma, yra visada po ranka. Patikimai ir saugiai saugoma ir lengvai, esant reikalui, pasiekiama. Jei kalbėsime apie XI amžiaus pavojus, tai iškyla vikingai ir jų neramus būdas. Jų lankymosi požymių (kalavijų, peilių, vikingams būdingų papuošalų ir kitokių reliktų) gausų Baltijos pajūryje. Tačiau jie neaplenkė ir krašto gilumos. Apie tai liudija jų kapai ir radiniai visame vakarinių baltų areale. XI amžiaus viduryje didžioji vikingų banga nebegrįžtamai nuslūgo, tačiau to nežinojo amžininkai, ir ginklų sandėlis „po ranka“ liko svarbiu reikalu. Sunku patikėti, jog tokia gausybė ginklų galėjo priklausyti vienam kariui. Jei sandėlys – tai jau tikrai visai bendruomenei apginkluoti. Bet ar visa ji mokėjo tokius specializuotus ginklus naudoti kovoje? Labiau įtikima, kad čia yra ginklų meistro pavojaus metu paslėpti ginklai, kurių dėl kažkokių priežasčių jam jau nebereikėjo. Prarasti brangūs ginklai, be abejo, buvo smarkus praradimas ir meistro aplinkai, ir pačiai bendruomenei.

APŽVALGA

Literatūra

  1. Jovaiša E. Rupunionių kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1980–1981 metais. V., 1982. P. 55–57.
  2. Michelbertas M. Archeologiniai lobiai // Lietuvos lobiai. Kaunas: Šviesa. P. 8–17.
  3. Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928. P. 227.
  4. Makarevičius A. Archeologiniai Vilkijos apylinkių paminklai. Lietuva, 1925, Nr. 150, 151, 153.
  5. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. 3, Vilnius, 1977.
  6. Kazakevičius V. Geležies amžiaus baltų ginkluotė (habilitacinis darbas). V., 1998. P. 44.
  7. Vaškevičiūtė I., Cholodinskienė A. Pavirvytės kapinynas. Vilnius: Diemedis, 2008. P. 94–95. Pav. 39.

Ginklų tipai iš Ruponionių ginklų lobio: 1–2 – juostiniai įmoviniai ietigaliai su lygaus (1) ir rantyto (2) paviršiaus įmova; 3 – lauro lapo pavidalo įmovinis ietigalis; 4 – ištęsto trikampio formos įmovinis ietigalis; 5–7 – žeberklinio tipo įtveriamieji ietigaliai su dvejomis (5) ir viena (6, 7)) užbarzda (7 – su tordiruotu liemeniu); 8 – įtveriamasis peilis; 9 – kalavijas; 10 – kalavijo skerinukas. Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.

Žeberklinio tipo įtveriamosios ietys (8 vnt.) su viena užbarzda ir suktu liemeniu. Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.

Žeberklinio tipo įtveriamosios ietys (14 vnt.) su viena užbarzda ir lygiu liemeniu. Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.

Žeberklinio tipo įtveriamosios ietys (5 vnt.) su dvejomis užbarzdomis ir lygiu liemeniu. Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.

Ištęsto trikampio formos įmovinės ietys (8 vnt.). Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.

Lauro lapo pavidalo įmovinės ietys (10 vnt.). Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.

Juostinės įmovinės ietys (5 vnt.). Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.

Žeberklinio tipo įtveriamosios ietys (5 vnt.) su dvejomis užbarzdomis ir lygiu liemeniu. Dail. Jolanta Raupelytė, 1980. Sudarė E. Jovaiša, 2011.